Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email

Beleggen in de BRIC valuta (2)

Het is voor de gemiddelde particuliere belegger niet gemakkelijk om in de zogenoemde BRIC-valuta rechtstreeks te participeren. De BRIC-valuta zijn de Braziliaanse Reaal, de Russische Roebel, de Rupee uit India en de Chinese Renminbi.

Vorige week hebben wij aandacht besteed aan de lange termijn ontwikkeling van deze valuta tegenover de € met het oog op een product dat wij onlangs tegenkwamen waarmee wel in deze valuta belegd kan worden, namelijk de RBS BRIC Valuta note. Dit is niet de enige manier waarop in BRIC-valuta belegd kan worden. Er zijn trackers, wij hebben vorige week al de valutarekeningen genoemd, men kan termijncontracten gebruiken en er zijn meer obligatieproducten zoals de note die wij hier willen bespreken. Een aantal van deze producten zullen wij wellicht in een volgend artikel behandelen. Maar wij beginnen met deze specifieke note vanwege het relatief beperkte risico dat eraan verbonden is.

BRIC Valuta note van RBS

Deze note is een obligatie uitgegeven door het onderdeel gestructureerde producten van ABN Amro NV dat enkele jaren geleden door Royal Bank of Scotland plc (RBS) is gekocht. Hij is uitgegeven per 7 december 2009 en wordt afgelost per 8 december 2014. De lening (ISIN-code NL0009287622) wordt afgelost tegen 100% en heeft een minimum coupon van 1,2%. De note heeft een nominale waarde van € 100.

In figuur 1 hebben wij de koersontwikkeling opgenomen op dagbasis van deze lening sinds de eerste dag van handel in Amsterdam op 11 december 2009.

BRIC Valuta Note
BRIC Valuta Note

Figuur 1.

De koers van deze obligatie is in een vrijwel constante beweging gedaald. De slotkoers afgelopen maandag was 92,34%. En dat maakt deze lening momenteel juist interessant. Het effectieve rendement van de lening bedraagt door deze lage koers ten minste 3,88% per jaar (zonder rekening te houden met de transactiekosten voor de aankoop).

Dit rendement bestaat uit 2,58% per jaar koerswinst, die u ontvangt bij aflossing van de lening, en 1,3% die u jaarlijks ontvangt als rente-uitkering van RBS (1,2% gedeeld door 92,34% = 1,3% op de investering).

Risico van RBS

Dit hoge effectieve rendement verhoudt zich tot het vergelijkbare effectieve rendement op Nederlandse staatsleningen met een gemiddelde looptijd van 3 jaar dat op dezelfde dag 1,07% bedroeg. De risicopremie die u ontvangt op de BRIC Valuta note ten opzichte van de Nederlandse staat is dus 2,81% extra. En dat is natuurlijk niet voor niets. Nederland heeft immers een triple-A rating, terwijl de rating van RBS NV slechts A+ (de moeder zit nog een stapje lager op A) bedraagt. De markt is er dus van overtuigd dat RBS een bank is met een zeker risico, ook al is RBS voor het grootste deel in handen van de Britse staat en wordt RBS gezien als een systeembank. De holding ABN Amro Bank NV die door RBS is overgenomen en die de uitgever van de lening is, wordt wel door de moeder RBS gegarandeerd.

BRIC Valuta component

Bovenop het hierboven genoemde effectieve rendement van 3,88% kunt u nog een extra rendement ontvangen. En hier komen de BRIC-valuta om de hoek kijken. Op 7 december 2009 is een mandje gedefinieerd van de vier BRIC-valuta waarin elk van deze valuta voor ¼ in meedoet, steeds gemeten ten opzichte van de US$. Op 8 december 2014 wordt de waarde van dit mandje opnieuw vastgesteld. De aflossingswaarde van de note wordt vervolgens bepaald op een minimum van € 100 plus 2 maal het procentuele resultaat van dit mandje.

Stel dat het gemiddelde van deze vier valuta-eenheden op 8 december 2014 5% is gestegen ten opzichte van de US$, dan ontvangt u dus (€ 100 * (1 + 2 * 5%)).ofwel € 110 per note en heeft u daarmee een extra rendement van 10% genoten. Als het mandje lager of gelijk is aan de waarde berekend op 7 december 2009, dan is de aflossing € 100 per note.

U ontvangt dus ten minste een rendement van 3,88% (vóór transactiekosten), maar wanneer de vier BRIC-valuta op 8 december 2014 gemiddeld genomen in waarde zijn gestegen ten opzichte van de $ dan ontvangt u nog eens 2 maal deze extra waardestijging in procenten bovenop de aflossing.

Overigens zijn de startkoersen voor de vier valuta voor deze note op grond waarvan de startwaarde van het mandje is berekend:

Valuta Strike / startwaarde Slotkoers 25-10-2011
USD – BRL   1,7307 *   1,7658
USD – CNY   6,8294 *   6,3606
USD – INR 46.4750 * 49,5075
USD – RUB 29.8939 * 30,5077

* Een lagere koers dan de startwaarde of strike is gunstig.

BRIC Valuta  versus US$

In ons artikel van een week geleden concludeerden wij het volgende over de vier BRIC-valuta:

Het gemiddelde van deze vier (de BRIC-lening die wij nog gaan behandelen gaat uit van een gelijke weging voor elk van de vier besproken valuta) zou dus op langere termijn geleidelijk aan zwakker moeten worden ten opzichte van de €, want drie van de vier (te weten de Renminbi, de Roebel en de Rupee) lijken in €’s goedkoper te worden. Het speculatieve element in deze conclusie is natuurlijk de Renminbi. Zodra deze vrij inwisselbaar wordt gemaakt zal het lange termijn beeld dramatisch kunnen veranderen.

Wij hebben daarbij naar de verhouding tot de € gekeken, en niet naar de verhouding tot de US$. Wij herhalen daarom de grafiek uit ons vorige artikel, maar nu ten opzichte van de US$ en bovendien nu geïndexeerd op 7 december 2009, de dag waarop de startwaarde van het mandje voor onze note werd vastgelegd.

BRIC Valuta in $
BRIC Valuta in $

Figuur 2.

En nu ontstaat een andere conclusie. Ook in deze grafiek betekent een dalende lijn dat de $ zwakker wordt ten opzichte van de betreffende valuta-eenheid terwijl een stijgende lijn betekent dat de $ juist sterker wordt. En u bent geïnteresseerd in een dalende lijn. Sinds de uitgifte bent u met de note nog niets opgeschoten waar het de BRIC Valuta betreft. De Rupee is iets gedaald ten opzichte van de $, de Renminbi is ongeveer even veel gestegen ten opzichte van de $ en de andere twee staan ongeveer op dezelfde positie als op 7 december 2009.

De BRIC-premie

Dat brengt ons bij de vraag wat de premie is die u betaalt voor de kans die u krijgt om van deze valutaontwikkelingen te profiteren (er bestaat niet zo iets als een loterij zonder nieten)?

Het antwoord daarop is te vinden door naar andere obligaties te kijken van RBS met een vergelijkbare looptijd, die niet profiteren van extra’s zoals de koppeling aan de BRIC-valuta. Op 23 september 2010 schreven wij een artikel onder de kop “3% rente op een eurospaarrekening bij de Britse staat”. De lening die wij daarin behandelden is ook door RBS NV uitgegeven. Op deze lening betaalt RBS een minimum rente van 3% per jaar, maar als de 3-maands Euribor oploopt zal de rente aan dit tarief worden aangepast. Maar dat is een gebeurtenis die nog ver weg staat en die in de prijs van de lening momenteel nauwelijks een rol speelt.

Voor onze discussie is de lening interessant omdat de looptijd vrijwel gelijk is aan de looptijd van de BRIC Valuta note. Het effectieve rendement op deze Euribor-lening liet zich op maandag berekenen op 4,81% per jaar, bijna een vol procentpunt meer dan het rendement op de BRIC Valuta note. En dat is precies de premie of zo u wil de kostprijs van de kans die u met de BRIC Valuta note heeft om extra te profiteren van deze valuta. U levert 0,93% per jaar rendement in voor deze kans op een groter rendement.

Omgerekend betekent dit dat het BRIC-mandje 1,4% moet zijn gestegen in 2014 om deze achterstand goed te maken. Stijgt het mandje minder dan 1,4% dan heeft u uw geld terug, een rendement van ten minste 3,88% ontvangen maar bent u niet volledig beloond voor het extra risico dat RBS als debiteur voor u vormt. Boven een stijging van de waarde van het mandje met 1,4% gaat u juist meer verdienen.

Toekomstverwachtingen voor de BRIC Valuta

Maar het slechte nieuws is dat u als belegger nu gevraagd wordt om een inschatting te maken van de toekomstige koersontwikkeling van de BRIC Valuta ten opzichte van de $ en wel voor de periode tot en met 8 december 2014. Technisch bezien bevindt alleen de Renminbi zich in een duidelijk stijgende trend ten opzichte van de $ (in de grafiek daalt de groene lijn voortdurend hetgeen wil zeggen dat de $ alsmaar zwakker wordt). De andere drie lijnen dalen over het algemeen ook, hetgeen betekent dat de andere drie ook voortdurend sterker worden ten opzichte van de $.

Maar hier speelt zo nu en dan het probleem dat in tijden van onzekerheid beleggers toch weer naar de $ vluchten. En of die onzekerheid al voorbij is, dat kan uit deze grafiek niet worden opgemaakt. Nog sterker, de inflatie in Brazilië en India loopt al enige tijd op (in India zit de inflatie inmiddels al op 9,6% per jaar al lijkt die daar over het hoogtepunt heen te zijn) en dat is funest voor een valuta.

Kosten van de note

In het prospectus van de lening wordt ook nog gesproken over kosten die gedurende de looptijd door RBS in rekening gebracht worden. Die kosten worden door RBS in de koers van uitgifte verwerkt. RBS onderhoudt een markt in dit product en die kosten worden in de prijs van handel door RBS verrekend. U ziet dat terug in het verschil tussen de verkoopprijs en koopprijs die er momenteel wordt afgegeven door RBS. Dit verschil was maandag 1% en zal gedurende de looptijd geleidelijk kleiner worden omdat het afhankelijk is van de nog resterende looptijd.

Dit is een gangbare procedure die echter uw feitelijke kosten er niet helderder op maakt. Maar voor u als belegger is dat in feite ook niet van belang. Immers, deze kosten zitten in de aankoopprijs verwerkt en de aankoopprijs is bepalend voor de hoogte van het effectieve rendement. U heeft dus geen last meer van deze kosten zodra u de feitelijke aankoopprijs kent ook al wordt uw effectieve rendement enigszins gedrukt door de hogere afgifteprijs die u betaalt wanneer u de lening via de beurs van RBS koopt. Let dus op de prijs die u betaalt en limiteer uw aankoopprijs.

Conclusie

Uw grootste risico met deze note is een potentieel faillissement van RBS (en dan met name de NV die de overgenomen activiteiten van ABN Amro heeft voortgezet). Dat risico is er wel maar wij achten dat niet zo groot, omdat RBS behoort tot de grootste Britse banken en daarmee een systeembank is; omdat RBS vrijwel geheel in handen is van de Britse staat; en omdat de dochter, waarmee u in eerste aanleg te maken heeft, een betere rating heeft dan de moeder. Het risico van de BRIC-valuta is door de hoofdsomgarantie en de relatief lage stand van het mandje op dit moment non–existent.

Als de wereldeconomie weer gaat aantrekken in 2012, dan is de kans dat de BRIC-valuta ten opzichte van de $ gaan stijgen groot. En dan heeft u hier een lening met een relatief goed rendement en een goede kans op een extra bonus.

Koopwaardig derhalve wat ons betreft.

Gijsbrecht K. van Dommelen
Vladeracken BV
www.vladeracken.nl

Disclaimer

De auteur is verantwoordelijk voor het beleggingsbeleid van Vladeracken BV, een vermogensbeheerder met vergunning van de AFM. Dit stuk is geen beleggingsadvies. Wie in de hier besproken effecten belegt of wenst te beleggen doet dat voor eigen rekening en risico. In dit kader wijzen de auteur en Vladeracken BV alle verantwoordelijkheid voor de inhoud van dit stuk van de hand. De besproken effecten zijn niet risicoloos.

Start met Automatisch Beleggen

Dit bericht delen
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *