Disclaimer en Algemene voorwaarden

Heraclitus Media (eigenaar van website De Kritische Belegger , dekritischebelegger.nl) is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie, noch voor schade die het gevolg is van problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via het internet, zoals storingen of onderbrekingen van of fouten of vertraging in het verstrekken van informatie of diensten door Heraclitus Media of door u aan Heraclitus Media middels een website van Heraclitus Media of anderszins langs elektronische weg. Tevens aanvaardt Heraclitus Media geen aansprakelijkheid voor eventuele schade die geleden wordt als gevolg van het gebruik van gegevens, adviezen of ideeën verstrekt door of namens Heraclitus Media via deze website. Heraclitus Media aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van websites waarnaar of waarvan met een hyperlink of anderszins wordt verwezen. Heraclitus Media levert een dienst waarvoor u betaalt. Eenmaal betaalde gelden voor onze dienst zijn op uw verzoek nooit eenzijdig terug te vorderen.

Alle informatie (inclusief teksten, logo’s, gegevens en afbeeldingen) op deze website is (intellectueel) eigendom van Heraclitus Media, tenzij anders vermeld. Gegevens op deze website kunnen alleen worden gebruikt voor persoonlijke en niet-commerciële doeleinden. Niets van deze website mag gekopieerd, gepubliceerd, bewaard, gedistribueerd of anders geëxploiteerd worden voor commerciële doeleinden in welke vorm dan ook, zonder schriftelijke toestemming vooraf van Heraclitus Media.

Heraclitus Media garandeert niet dat aan haar toegezonden e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gevolgen van het niet of te laat ontvangen of verwerken daarvan.

Indien iets van het voorafgaande om de een of andere reden niet volledig uitvoerbaar is, dan zal het overige desondanks volledig van toepassing blijven.

Deze disclaimer en de website worden beheerst door het Nederlandse recht. Alle geschillen welke mogelijk ontstaan tussen Heraclitus Media en de gebruikers van deze website, in relatie tot deze website, zullen worden beslecht door een bevoegde rechter.

Geen Vermogensbeheer of Vermogensadvies

Wij zijn geen vermogensbeheerders noch geven wij adviezen. Heraclitus Media levert signalen via internet. De content is niet bedoeld als beleggingsadvies. U heeft de vrijheid om het al dan niet op te volgen. Op alle content zijn onze disclaimer en Algemene voorwaarden van toepassing. Rendementen uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

Wij geven geen enkele garantie dat het afsluiten van een abonnement en/of het gebruiken van informatie op deze site tot winst of verlies zal leiden.

Wij accepteren geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van de geboden informatie. Wij accepteren geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele koersverliezen die geleden worden als gevolg van het gebruiken van informatie als gevolg van afgesloten abonnementen.

De Klant is volledig bekend met de risico’s van CFD-handel en ook bereid die risico’s zelf te willen dragen. Hij of zij verklaart Heraclitus Media niet aansprakelijk te zullen stellen voor verliezen. Bij handelen met CFD’s kunnen de verliezen groter zijn dan uw inleg.

Handelen (traden) of volgen van trades is geheel voor eigen risico. Handel nooit te groot of met (geleend) geld dat u niet kunt missen. U kunt in principe al het geld kwijtraken en in sommige gevallen (bijvoorbeeld bij een margin call) nog meer. Zorg er te allen tijde voor dat u voldoende margin (cash) hebt op uw account om margin calls te voorkomen. Dit is uitdrukkelijk de eigen verantwoordelijkheid van de cliënt.

Heraclitus Media  is nimmer aansprakelijk voor risicomanagement, accountmanagement, money management en margin calls in de accounts van cliënten. U blijft zelf geheel verantwoordelijk voor uw eigen rekening. Alle informatie op de site en in de informatieproducten en e-mails is met de grootste zorg en aandacht samengesteld. Het handelen in CFD’s is echter geen exacte wetenschap. Ook hebben wij geen glazen bol om de toekomst te voorspellen. Door welke omstandigheid dan ook kan de markt een andere kant op bewegen dan verwacht of gewenst.

Heraclitus Media aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de eventuele gevolgen, zoals schade of gederfde winst, op welke wijze of grondslag dan ook ontstaan als gevolg van het gebruik (of juist de onmogelijkheid van gebruik door bijvoorbeeld technische storingen), het vertrouwen op of acties ondernomen naar aanleiding van informatie. De waarde van beleggingen kan fluctueren.

In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Beleggers wordt erop gewezen dat aan een belegging financiële risico’s verbonden zijn. Door u in te schrijven als lid gaat u uitdrukkelijk akkoord met deze voorwaarden.

We raden u aan om in ieder geval met geld te handelen dat u kunt missen, dus niet met geld dat u nodig heeft voor uw dagelijks bestaan. Hou tevens rekening met de margin verplichting.

De resultaten die wij dagelijks publiceren op deze website zijn uit het verleden, en bieden uiteraard geen garantie voor resultaten in de toekomst.

Copyright

Het is verboden de signalen beschikbaar te stellen aan derden.

Heraclitus Media is eigenaar van de website De Kritische Belegger. Het stelt zich ten doel om beleggers te informeren.

Elke klant is gehouden om op een zorgvuldige wijze om te gaan met de hem of haar verstrekte informatie. Ook dient een klant zich te houden aan de regels zoals die gelden in het normale zakelijke verkeer. Het is elke abonnee verboden om de informatie/data verkregen via ons abonnement door te geven aan derden, al dan niet tegen betaling, tenzij daarvoor met ons een aanvullende overeenkomst is gesloten, dan wel door ons toestemming is verleend, in beide gevallen schriftelijk. Schriftelijk kan in dit geval ook een door ons gewaarmerkt e-mailbericht zijn. Indien blijkt dat een abonnee toch deze gegevens doorgeeft aan anderen of derden kan Heraclitus Media terstond de doorzending van signalen beëindigen. In dat geval vindt geen restitutie van abonnementsgelden plaats. Ook kunnen juridische stappen ondernomen worden.

Betrouwbaarheid informatie

De data die Heraclitus Media verzendt steunt op betrouwbare bronnen maar de juistheid ervan kan niet gegarandeerd worden. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor eventuele verliezen die u realiseert naar aanleiding van achteraf gebleken onjuiste data. Onze informatie is gebaseerd op (koers)gegevens van derden. Ook hiervoor kunnen wij niet aansprakelijk worden gesteld.

Klanten

Ieder die handelingsbekwaam en handelingsbevoegd is kan in beginsel klant worden van Heraclitus Media. Woonplaats en nationaliteit zijn in principe geen belemmering om klant te worden. Voornaamste klantenrelatie is de abonnementsvorm. Voorwaarden, prijzen en condities voor de abonnementen worden gepubliceerd op de website. Potentiële klanten kunnen zich uitsluitend aanmelden via een formulier op de website. Op het moment dat iemand zich aanmeldt via de website komt nog geen leverancier-klantrelatie tot stand. Dit is pas het geval als Heraclitus Media de aanvraag heeft geaccepteerd en de algemene voorwaarden door zowel Heraclitus Media als de klant ondertekend is. Heraclitus Media kan zonder opgaaf van redenen aanmeldingen weigeren.

Abonnementen en betalingen

Heraclitus Media kent “no cure – no pay”  abonnementsvormen. Deze worden op de website gepubliceerd. De aanbiedingen op de website zijn pas bindend als een klant zich heeft aangemeld en deze klant door Heraclitus Media is geaccepteerd. Een geïnteresseerde kan zich, via het aanmeldingsformulier op de website aanmelden voor een abonnement. Het proefabonnement geldt voor 1 maand. Deze zal automatisch aflopen.

Abonnementen gaan in op de eerste dag van de betaling. Het proefabonnement gaat in zodra de betaling voldaan is. Aan het eind van de proefmaand kan de deelnemer beslissen om, tegen betaling, mee te blijven doen.

Verplichtingen en rechten van Heraclitus Media

Heraclitus Media verplicht zich de data aan de klant te leveren. Heraclitus Media doet datgene wat binnen haar mogelijkheden ligt om dit te realiseren. Heraclitus Media is gerechtigd om op eigen initiatief de overeenkomst te ontbinden, al dan niet met opgaaf van redenen. Indien Heraclitus Media overgaat tot ontbinding krijgt de betreffende klant het eventueel resterende abonnementsgeld retour.

Klanten van Heraclitus Media

Degene die zich aanmeldt als klant dient 18 jaar of ouder te zijn en handelingsbevoegd. De Klant dient te beschikken over een rekening bij IG, een pc met een stabiele internetverbinding en e-mailfaciliteiten en voldoende eigen vermogen. De Klant verklaart zich door aanmelding bekend en akkoord met de algemene voorwaarden. De Klant verklaart volledig bekend te zijn met de risico’s van het handelen met CFD’s en ook bereid te zijn die risico’s zelf te willen dragen. De Klant verklaart Heraclitus Media niet aansprakelijk te zullen stellen voor signalen die leiden tot verliesgevende posities. Handelen (traden) is geheel voor eigen risico.

Aansprakelijkheid

Heraclitus Media aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor winsten of verliezen die gemaakt worden op grond van de informatie/data die wij verstrekken. Klanten zijn zelf aansprakelijk voor hun financiële transacties en handelen volledig op eigen risico. Onze informatie en aan- en verkoopsignalen betreffen vrijwel uitsluitend afgeleide producten als CFD’s. Dit kan een zeer hoog risico inhouden. In bijzondere gevallen kan met dergelijke producten meer dan de totale inleg verloren gaan.

Het analyseren van koersbewegingen is geen exacte wetenschap. Onze data is daarom geheel vrijblijvend en de gebruiker is zelf verantwoordelijk voor de beslissingen die hij/zij neemt. Heraclitus Media die de informatie levert en de eigenaar van de site kunnen niet verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele verliezen die op welke wijze ook zijn ontstaan. Dit houdt dus ook in dat schade ontstaan doordat bijvoorbeeld een bericht niet ontvangen is, nooit verhaald kan worden. De waarde van uw beleggingen kan fluctueren, behaalde resultaten uit het verleden geven geen garantie voor de toekomst.

Geldigheid en afwijkingen van deze voorwaarden

Deze voorwaarden hebben algemene geldigheid. Indien één van onze aanbiedingen strijdig is met deze voorwaarden dan prevaleren deze voorwaarden. Uitsluitend in specifieke overeenkomsten kan van deze voorwaarden worden afgeweken. Dit dient dan in die specifieke overeenkomst nadrukkelijk als afwijking bekend te zijn gesteld.

Verklaringen

U verklaart en garandeert dat u bevoegd bent om deze Overeenkomst aan te gaan en aan haar voorwaarden te voldoen. Voorts verklaart en garandeert u dat u te allen tijde zult voldoen aan uw verplichtingen op grond van deze overeenkomst, als ook alle wetten, voorschriften en beleidslijnen die van toepassing kunnen zijn op het gebruik van deze dienst.

Vrijwaring

U verklaart en garandeert dat U bevoegd bent om deze Overeenkomst aan te gaan. U verklaart tevens bekend te zijn met de gevaren en risico’s die het handelen op de Effectenbeurzen met zich meebrengen. U verklaart voorts dat u nimmer aanspraak zal (kan) maken op geleden verliezen. U verklaart dat u bekend bent met het feit dat verliezen kunnen ontstaan door falen van techniek en dat u uiteindelijk zelf volledig hiervoor verantwoordelijk bent. U verklaart dat u Heraclitus Media juridisch nimmer aansprakelijk zult stellen voor eventueel geleden verliezen. U verklaart tevens bekend te zijn dat falen van systemen veroorzaakt kunnen worden door derden zoals (internetbedrijven/smsproviders/IG/effectenbeurzen/dataleveranciers/computers/nutsbedrijven/overige niet genoemden). Voorts bent u bekend met het feit dat er diverse schakels het tradingsproces kunnen verstoren waarop Heraclitus Media geen enkele invloed kan uitoefenen en aansprakelijkheid in heeft.

Wij hebben geen positie in de beleggingen. Wanneer wij een positie innemen zullen wij dat expliciet vermelden. De content is niet bedoeld als beleggingsadvies. U heeft de vrijheid om het al dan niet op te volgen. Op alle content zijn onze disclaimer en Algemene voorwaarden van toepassing. Rendementen uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.