De Sprinter en de Optie

Bij tijd en wijle krijgen wij wel eens de vraag van lezers van onze artikelen en commentaren of wij geen aandacht kunnen schenken aan een onderwerp waar zij dan met name in geïnteresseerd zijn. Onze artikelen ontstaan enkel en alleen uit de noodzaak om voor onze cliënten, die wij adviseren of voor wie wij een portefeuille beheren, interessante en winstgevende beleggingsprojecten en/of strategieën te vinden of te ontwikkelen. Soms past een vraag van een lezer hierin en dan kunnen wij daaraan voldoen. In principe beperken wij ons tot het belang van onze cliënten en u kunt dus ook alle projecten en ideeën zoals wij die beschrijven (en die, na studie, wij de moeite waard achten) in portefeuilles van onze klanten terugvinden.

Het schrijven van Calls

Sinds de introductie van opties hebben duizenden beleggers de voordelen ontdekt van het gedekt schrijven van Call opties. Op deze wijze probeert men de verwachtingswaarde te incasseren, die in de prijs van opties ligt besloten. De keuze voor de onderliggende waarde (dus de waarde waarop men schrijft) is groot. Men schrijft bijvoorbeeld vaak Calls op een aandeel dat men in bezit heeft (wij hebben u nog afgelopen week het aandeel Unibail-Rodamco aanbevolen als een mooi aandeel om Calls op te schrijven).

Ook de AEX Index wordt hiervoor gebruikt. Men koopt dan een Call met een lager gelegen UitOefenPrijs (UOP) en men verkoopt een Call met een hogergelegen UOP, of men koopt een langerlopende Call en men verkoopt een korterlopende met gelijke UOP. Er zijn vele mogelijke combinaties van UOP en UOD (UitOefenDatum) te bedenken, maar ze hebben allemaal hetzelfde nadeel. Men moet verwachtingswaarde kopen om gebaseerd daarop verwachtingswaarde te kunnen verkopen.

Turbo’s, Sprinters, Speeders

Bij de introductie van de Turbo veranderde de wereld. Men kon toen plotseling een positie (bijvoorbeeld in de AEX Index) innemen zonder verwachtingswaarde te kopen en waarbij men toch gebruik kon blijven maken van de leveragefactor, die de handel in opties kenmerkt en zo aantrekkelijk maakt.

Sinds de introductie van de Turbo door ABNAmro, zijn er met verschillende benamingen concurrenten geïntroduceerd, zoals de Sprinter (van ING), de Speeder (van Commerzbank) en later (na de overname door RBS van de Turbo) de nieuwe Turbo van ABNAmro.

In principe zijn ze allemaal hetzelfde met dien verstande dat Commerzbank nog een tweede vorm introduceerde, de zogenaamde Limited Speeder (tegenover de Unlimited Speeder). Het verschil is dat de eerste (de Limited) een beperkte looptijd heeft. Daaruit vloeit voort dat financieringsniveau en Stoploss-niveau samen vallen en dat er, zij het zeer beperkt, nog een soort verwachtingswaarde in de prijs is opgenomen.

Wij zullen het hierna niet meer hebben over de Limited versie maar wij gaan uit van de Unlimited en in het bijzonder gaan wij het hebben over de Sprinter, maar u mag daarvoor ook lezen Turbo of Speeder.

Er is één fenomeen bij de Unlimited waarvan u kennis genomen moet hebben om niet voor verrassingen te komen staan. Het financieringsniveau van de Unlimited (dus ook van de Turbo en de Sprinter) wordt in de loop van de tijd verhoogd, doordat rente wordt berekend. Maar ontvangen dividenden worden weer afgetrokken en omdat die op dit moment groter zijn dan de te betalen rente, kan het financieringsniveau dalen. Het tijdstip van uitbetalen (dividenden) en berekening (rente) is daarbij ook nog van belang. Het financieringsniveau kan hierdoor fluctueren.

Voorbeeld

Stel dat de AEX Index op een zekere dag (in ons voorbeeld gebruiken wij koersen van 24 maart 2011) 364 noteert. De Call AEX april 2011 370 kon toen nog verkocht worden voor €1,60 (de looptijd was nog ruim drie weken). De Sprinter 325 geeft een leverage van 7,50. Wij hebben dus €37.000 / 7,50 nodig voor de aankoop van sprinters ofwel €4.933 tegenover elke Call 325 die wij schrijven. De prijs van een Sprinter 325 was op dat moment €4,87 en dat betekent dat we afgerond 1.015 sprinters moeten kopen voor €4.945. De Call brengt €160 op en dat geeft dus een opbrengst in 3 weken tijd van 3,2%.

In de praktijk zult u de Call verkopen op dinsdag of woensdag vóór de expiratiedag, zodat de looptijd dan ruim vier weken is. De opbrengst van de Call mag u dan schatten op gemiddeld (afhankelijk van de stemming op de beurs) €250, hetgeen ruim 5% is.

Wij berekenen in dit voorbeeld geen kosten omdat alles ruw berekend en afgerond is. De 5% lijkt alleszins haalbaar na kosten. Uiteraard kan de AEX gaan stijgen nadat u uw Call verkocht hebt. Zoals u weet is de AEX Call van het Europese type. Hij kan dus niet opgevraagd worden. U hebt verkocht een Call 370. Als u deze terug moet kopen omdat de AEX op de UOD meer dan 370 noteert hebt u een extra winst van 370-364=6. Dit verhoogt uw rendement met ruim 12% tot circa 15% (en dat alles voor 3 weken).

Het Risico

Maar de AEX kan ook dalen. In dat geval gaat u gewoon door met schrijven. Weliswaar zult u netto op verlies kunnen komen, maar de Sprinter wordt niet opgevraagd en derhalve hoeft u dat verlies niet te realiseren. Zolang u de looptijd van de verkochte optie kort houdt (1 maand) is uw risico niet zo groot.

Het is ook mogelijk dat de AEX in een echte recessie komt. De AEX gaat in dat geval sterk onderuit en bereikt (bijvoorbeeld) zelfs uw Sprinter Stoploss niveau. U zult het verlies dan automatisch realiseren, maar om u voor deze kuil van de teleurstelling zo goed mogelijk te wapenen zijn er twee dingen die verstandig zijn om te doen.

Hieronder vindt u een grafiek van de AEX Index. Hij loopt vanaf april 2006. Het is een daggrafiek. In eerste instantie moet u naar de blauwe horizontale bars kijken. Dit zijn de Expiratiedagen van de AEX Index. Hierop volgend kijkt u naar de zwarte lijn die door het koerspatroon loopt. Dit is het 20-daags Voortschrijdend Gemiddelde van de koersen. In ons artikel over Unibail-Rodamco hadden wij u geadviseerd om geen Calls te verkopen als de koers beneden dit gemiddelde lag. Dit was nodig omdat het aandeel Unibail-Rodamco opgevraagd kan worden. U kon dus op deze manier bij een forse daling van de koers mooi de diepte in duiken. In dit geval, omdat de Call niet opgevraagd kan worden en nu er een stoploss niveau is waarop de Sprinterpositie dus automatisch opgelost wordt, kunt u ook onder deze MA20 Calls blijven verkopen. In die periode weet u dat u op de Sprinter verliest.

Het is dan dus zaak om tijdens de daling van de onderliggende waarde veel opbrengst te krijgen en u verkoopt derhalve zo dicht mogelijk tegen de koers van de AEX Index aan of u verkoopt zelfs lager (in-the-money dus). Het is in een dergelijk geval verstandig om te blijven verkopen. Bij een sterke daling van de AEX Index doet u dat mogelijkerwijze zelfs meerdere malen in één periode van een maand. Mocht de koers van de AEX Index zich plotseling herstellen en u bent de mening toegedaan dat er een einde aan de daling is gekomen, bijvoorbeeld doordat hij kruist met de MA20, koop dan de door U verkochte Call eventueel met verlies terug en verkoop onmiddellijk een nieuwe Call duidelijk boven de koers.

Als de koers van de AEX Index stijgende is en zeker als hij boven de MA20 ligt dan moet u zorgen voor ruimte, zodat u ook van de stijging van de AEX Index kunt profiteren (out-of-the-money). Evenals de MA250-15, welke hierna ter sprake komt is de MA20 een volgsysteem. Er zijn vele wegen die de belegger naar het gewenste doel kunnen brengen. Als u de voorkeur geeft aan een ander volgsysteem doe dat dan. Belangrijk is niet welk systeem u gebruikt, maar dát u een systeem gebruikt.

TA AEX 15 april 2011
TA AEX 15 april 2011

De MA250-15

Onder de stijgende koersen van de AEX Index in de figuur loopt een rode lijn. Hij ligt (in oplopende tijden) zeer laag en dieptepunten in de koers van de index raken deze lijn niet of net. Dit is geen toeval. Wij hebben de lijn precies berekend. Het is een Voortschrijdend Gemiddelde van de dagelijkse slotkoers minus 15 gemeten over 250 dagen. Als u een sprinter koopt met een Stoploss onder dit niveau dan is het risico dat u uitgestopt wordt zeer gering. Mocht dit toch gebeuren dan zult u op uw sprinter een verlies realiseren, maar als u alles volgens het hierbovenstaande gedaan hebt dan zal dit verlies voor een deel tot helemaal gecompenseerd worden door de opbrengsten die u reeds gerealiseerd hebt. Als het u zou overkomen dan moet u wederom een sprinter kopen, maar pas op het moment dat de koers dit MA250-15 opnieuw (maar nu naar boven) kruist. Neem eventueel een marge in acht om zigzags te voorkomen.

Deze lijn zal bij een stijgende Index ook gaan stijgen. Mocht u van mening zijn dat er een Sprinter is die goedkoper gekocht kan worden (terwijl hij uiteraard onder de MA250-15 blijft), dan moet u niet aarzelen uw sprinter in te ruilen voor een die hoger ligt. U maakt dan geld vrij en u verhoogt uw leverage. U moet dan wel alles opnieuw berekenen. Telkens als u een nieuwe Call verkoopt maar zeker als u eerst de Call met verlies hebt teruggekocht (koers AEX is na daling gestegen) is het verstandig te controleren of u uw sprinter door wilt rollen.

Margin

Bij ons weten zijn er nog geen brokers die de gekochte sprinter als onderpand erkennen zodat zij voor deze constructie nog margin berekenen. Het enige dat wij hierover kunnen zeggen is dat zij achterlopen. Dring er bij uw broker op aan dat hij zich aanpast aan de nieuwe mogelijkheden die moderne tijden bieden.

De Realiteit

Zoals boven gezegd vindt u constructies waarover wij schrijven en die door ons positief worden bevonden terug in portefeuilles van onze cliënten. In dit geval hebben wij op 28 maart (toen wij dit artikel schreven) de volgende constructie gelegd:

 

Actie *) op 28 maart 2011 Waarde per 14 april 2011 Rendement in %
Koers AEX Index 363,39
Koop 1020 sprinters AEX Long 325 € 5.098 € 4.661
Verkoop 1 Call AEX April 2011 370 € 154 € 5
Geïnvesteerd € 4.944 € 4.655 -/- 5,85 %
Actie tussen 15 april en 22 april 2011
Verkoop 1 Call Mei 2011 370
Geïnvesteerd

*) alle beurstransacties na transactiekosten

De beurs nam afgelopen week een flinke duik en hierdoor verminderde de opbrengst dusdanig dat de constructie (tijdelijk) op verlies kwam. In verband met dit artikel waren wij daar niet ongelukkig over want nu kunt u in bovenstaande cijfers zien dat constructies zoals de onderhavige ook risico in zich dragen. Wij zien deze daling als het einde van de correctiefase en derhalve hebben wij besloten om niet zoals de bedoeling was, vandaag al een nieuwe Call te verkopen. Er is immers nog ruimte omdat de volgende expiratiedatum nog 5 weken verder is en wij spraken over een voorlooptijd van 4 weken. Wij stellen dat nu uit tot ergens in de komende dagen en we mikken erop, dat we dan een betere koers voor de Call krijgen of misschien wel een hogere Call kunnen verkopen. Voor vandaag (15 april) hebben wij een limietorder ingelegd om de Call Mei 2011 370 op € 2,50 te verkopen.

Conclusie

Wij zullen voorlopig iedere maand een nacalculatie maken. Wij zullen daaraan toevoegen een nacalculatie van onze transacties met Unibail-Rodamco (zie ons artikel van vorige week). Tenzij er redenen zijn om hier van af te wijken publiceren wij deze nacalculaties op de woensdag vóór iedere expiratiedag.

Gijsbrecht K. van Dommelen
Vladeracken BV
www.vladeracken.nl

Disclaimer

De auteur is verantwoordelijk voor het beleggingsbeleid van Vladeracken BV, een vermogensbeheerder met vergunning van de AFM. Vladeracken BV heeft voor sommige cliënten positie in de hier besproken of vergelijkbare effecten. Dit stuk is geen beleggingsadvies. Wie in de hier besproken producten belegt of wenst te beleggen, doet dat voor eigen rekening en risico. In dit kader wijzen de auteur en Vladeracken BV alle verantwoordelijkheid voor de inhoud van dit stuk van de hand. Het besproken product vertegenwoordigt een hoog risico.

2 gedachten over “De Sprinter en de Optie”

 1. Bedankt voor deze interessante strategie.

  Ik heb een paar vragen.

  Ten eerste; als je bij een daling nieuwe calls verkoopt, moet je dan de eerder geschreven call tegen een lagere prijs terugkopen? Dit in verband met een mogelijke plotselinge sterke stijging, anders heb je misschien meerdere geschreven calls die in the money komen? Het lijkt me wel, maar even voor de zekerheid…

  Verder begrijp ik nog niet helemaal hoe u onderstaand berekend?
  Wij hebben dus €37.000 / 7,50 nodig voor de aankoop van sprinters ofwel €4.933 tegenover elke Call 325 die wij schrijven.

  Alvast bedankt.

  1. Wij hebben dus €37.000 / 7,50 nodig voor de aankoop van sprinters ofwel €4.933 tegenover elke Call 325 die wij schrijven.

   Is een beetje verwarrend,Gijsbrecht heeft het hier over een sprinter met een hefboom van 7,5 op het ogenblik dat je een call 370 hebt geschreven.
   In feite heb je 100 (optie heeft betrekking op 100)/0,1 (ratio sprinter AEX) = 1000 sprinters nodig per geschreven call wil je nooit deltanegatief staan.
   Dit lijkt me een eenvoudigere uitleg.

   Op dat ogenblik heb je zelf wel een deltapositieve positie want de geschreven call die een delta tussen de 0 en 100 heeft en zal ongeveer 50 als delta hebben bij en at the money opties ,de delta van een sprinter heeft 0,1 als delta en dus 100 per duizend sprinters.
   Gijsbrecht heeft het wel juist dat brokers achterlopen en de sprinter niet als onderpand erkennen maar de sprinter kan wel zijn SL raken terwijl de geschreven call nog steeds loopt ,de broker zou dus beter de sprinter gedeeltelijk als onderpand aanvaarden en een mindere margin eisen op een geschreven call i.p.v. de sprinter niet als onderpand te aanvaarden maar de sprinter volledig als onderpand aanvaarden zou dus ook wat te ver gaan in de andere richting.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.