Disclaimer LOEF TECHNISCHE ANALYSE B.V.

LOEF TECHNISCHE ANALYSE (LTA) levert onafhankelijke beleggingsresearch gebaseerd op methodieken die bekend staan als technische analyse. LTA of een aan haar gelieerde onderneming of persoon kan op elk willekeurig moment (in)direct een long of shortpositie hebben in de in deze publicatie genoemde financiële markten of instrumenten. De in deze publicatie vermelde gegevens zijn ontleend aan door LTA betrouwbaar geachte bronnen en publiekelijk bekende informatie. Voor de juistheid en volledigheid van de genoemde feiten, gegevens, meningen, verwachtingen en uitkomsten daarvan kan LTA niet instaan. LTA geeft geen garantie of verklaring omtrent genoemde juistheid en volledigheid, noch uitdrukkelijk noch stilzwijgend. LTA aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor schade die het gevolg is van de onjuistheid en/of onvolledigheid van bedoelde informatie. Dit rapport dient niet te worden opgevat als een aanbod om effecten of andere waardepapieren te kopen of te verkopen, noch als een uitnodiging of aansporing tot het doen van enige investering. De informatie in dit rapport is generiek van aard en houdt geen rekening met de specifieke (beleggings-)doelstellingen, de persoonlijke financiële situatie en persoonlijke behoeftes van de ontvanger. De ontvanger mag de informatie uit dit rapport dan ook niet aanmerken als een (persoonlijk) advies. De waarde van beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Opinies, feiten en meningen in dit rapport kunnen zonder nadere aankondiging worden gewijzigd. De verspreiding van dit rapport in andere jurisdicties dan in Nederland is mogelijk aan restricties onderhevig en de ontvanger van dit rapport dient zichzelf te informeren over eventuele restricties. LTA aanvaart geen enkele aansprakelijkheid voor de acties van derde partijen. Het intellectueel eigendom (inclusief het auteursrecht) van deze publicatie berust bij LTA. De ontvanger van dit rapport is gebonden aan de restricties zoals hierin vermeld staan.

Edward R. Loef (1964) is algemeen directeur van Loef Technische Analyse B.V., een onderneming opgericht op 29 juli 2010 en gespecialiseerd in onafhankelijke professionele technische analyse beleggingsresearch. De heer Loef werkte daarvoor o.a. bij de Rabobank, CenE Bankiers en F.van Lanschot Bankiers als senior beleggingsadviseur en de laatste jaren bij Theodoor Gilissen Bankiers als senior technisch analist. Edward Loef is bij The International Federation of Technical Analysts (IFTA) in de Verenigde Staten geregistreerd als erkend technisch analist onder de titel ‘Certified Financial Technician’ (CFTe) en in Nederland lid van de Vereniging van Beleggingsanalisten (VBA) en Dutch Committee on Technical Analysis (DCTA). LTA publiceert o.a. wekelijks een technische analyse column voor de internetsite van Het Financieele Dagblad en levert onafhankelijke beleggingsresearch aan derden in de vorm van nieuwsbrieven, presentaties en workshops e.d. Daarnaast treedt LTA op als cliëntenremissier.

Informatie

Heeft u vragen/opmerkingen, stuurt u dan een email naar: e.loef@dekritischebelegger.nl

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.