Beleggen in de BRIC valuta

Naast beleggen in aandelen, edelmetalen, vastgoed en obligaties kan men ook besluiten om valuta ter belegging aan te kopen. Lezers die onze stukken regelmatig lezen weten dat wij veel aandacht besteden aan de positie van de US$. Wij doen dat doorgaans vanuit de gedachte dat de verhouding tussen de € en de $ voor de aandelenbeurzen van belang is omdat vele ondernemingen voor hun winst afhankelijk zijn van in $’s genoteerde grondstoffen, producten en handel.

Er zijn echter veel meer valuta waarin belegd kan worden dan louter de US$ (bezien vanuit de €). Lucratief zijn in de voorbije maanden en jaren geweest valuta als de Australische $, de Canadese $ en de Noorse Kroon en de Zwitserse Franc. In een volgend artikel zullen wij op deze valuta terugkomen, maar in onderhavig artikel willen wij eerst ingaan op de zogenoemde BRIC-valuta, niet in de laatste plaats omdat ons recent een interessante lening onder de aandacht is gebracht waarvan het rendement van de ontwikkeling van deze valuta afhankelijk is.

BRIC

BRIC is een afkorting die staat voor Brazilië, Rusland, India en China. De BRIC-valuta zijn dus de Braziliaanse Reaal, de Russische Roebel, de Rupee uit India en de Chinese Renminbi. Het is voor de gemiddelde particuliere belegger niet gemakkelijk om in deze valuta rechtstreeks te participeren. De meeste banken kennen al lang niet meer de valutarekeningen in allerlei valuta-eenheden zoals die voor de introductie van de € algemeen goed waren. Een $-rekening is meestal nog wel te openen, maar probeert u maar eens een Reaal-rekening te openen bij uw bank.

De belangrijkste reden hiervoor is dat de meeste van deze valuta weliswaar inwisselbaar zijn (u kunt ze altijd omwisselen in andere valuta), maar de prijs waartegen u dat doet en vaak ook de hoeveelheden die u wenst om te wisselen zijn over het algemeen gereguleerd. Het is meestal niet mogelijk om deze valuta in onbeperkte hoeveelheden ter belegging aan te kopen of juist te verkopen.

Algemeen bekend is de grote moeite die de Amerikanen hebben met het feit dat de Chinezen de Renminbi slechts mondjesmaat laten oplopen tegenover de $. De verwachting leeft in de markt dat, wanneer de Renminbi vrij inwisselbaar zou zijn gemaakt tegenover de $, deze Chinese munteenheid veel sterker in waarde zou zijn opgelopen. De Amerikanen zijn ervan overtuigd dat de exportprijzen van Chinese producten kunstmatig laag gehouden worden als gevolg van de controle die de Chinezen uitoefenen over de waardeontwikkeling van de Renminbi tegenover de $.

Renminbi versus Yuan

Overigens worden voor de Chinese munt soms twee namen door elkaar gebruikt. Renminbi is de verzamelnaam voor het Chinese geld, de valutanaam. Yuan is de naam van de munteenheid, die men fysiek in handen krijgt. In Nederland gebruiken en gebruikten wij  dezelfde naam voor zowel de valuta als de feitelijke betaaleenheid. De gulden was de verzamelnaam voor de Nederlandse valuta-eenheid, maar een gulden was tegelijkertijd de basiseenheid van de munt.

1 cent was gelijk aan 1/100ste van een gulden, 1 dubbeltje was gelijk aan 1/10de van een gulden en een rijksdaalder was gelijk aan 2 ½ gulden. Allemaal waren dit termen van eenheden binnen de valuta-eenheid die de gulden heette. Zo kan de Yuan ook weer onderverdeeld worden in specifieke deeleenheden, allemaal zijn zij benamingen voor specifieke eenheden van de Renminbi. Zo zijn 10 Jiao gelijk aan 1 Yuan en zijn 10 Fen gelijk aan 1 Jiao. Men heeft het dus over De Renminbi en één Yuan.

Koersontwikkeling van de BRIC-valuta

Afgelopen maandag, 17 oktober 2011 bedroegen de wisselkoersen aan het (Europese) slot:

Valuta Tegenwaarde van € 1
Braziliaanse Reaal   2,408
Chinese Renminbi   8,775
Indiase Rupee 67,311
Russische Roebel 42,420

In figuur 1 hebben wij de koersgrafieken van alle vier de valuta-eenheden ten opzichte van de € weergegeven. Om de ontwikkeling van deze valuta vergelijkbaar te maken hebben wij de koersen geïndexeerd per 31 december 2005 (=100). Indexeren kan op elk gewenst moment. De gekozen datum is wat ons betreft geheel toevallig. Wij indexeren de valuta omdat wij niet geïnteresseerd zijn in de absolute hoogte van elke munt ten opzichte van de € maar in de procentuele waardeontwikkeling van een investering van bijvoorbeeld 100 € in elk van deze vier valuta-eenheden.

Koersontwikkeling BRIC valuta
Koersontwikkeling BRIC valuta

Figuur 1.

Ter vergelijking hebben wij ook de koersontwikkeling van de Amerikaanse $ (de lichtblauwe lijn) ten opzichte van de € opgenomen. In de grafiek betekent een dalende lijn dat de € ten opzichte van de betreffende valuta-eenheid zwakker wordt (men moet dus meer €’s betalen voor deze valuta-eenheid dan voorheen) terwijl een stijgende lijn betekent dat de € ten opzichte van de betreffende valuta juist sterker wordt (men hoeft dus minder te betalen). De € is dus als basis voor het perspectief gekozen. Valuta die onder de horizontale lijn liggen zijn dus in de afgelopen jaren per saldo ten opzichte van de € in waarde gestegen.

De eerste conclusie die getrokken kan worden uit deze grafiek is dat u sinds 2005 al uw geld in de Braziliaanse Reaal (de donker blauwe lijn) of de Chinese Renminbi (de groene lijn) belegd had moeten hebben, ook al is recent een verzwakking opgetreden van de Reaal ten opzichte van de €. Dat is op zichzelf niet vreemd. Brazilië is in de afgelopen 5 jaar hard gegroeid, het land heeft enorme oliereserves voor haar kust ontdekt en de Braziliaanse munt is vrij verhandelbaar. Het is dus gemakkelijk om de Reaal te kopen. Maar Brazilië heeft ook last van een toenemende inflatie. En dat is foute koek voor elke valuta-eenheid.

Een belangrijkere conclusie is de volgende. Alle vier de valuta zijn behoorlijk risicovol. Maar dat risico is niet gelijk verdeeld. In 2008, ten tijde van de kredietcrisis, daalden de Reaal, de Rupee en de Roebel alle drie in waarde (in de grafiek zijn deze drie sterk opgelopen in die fase, hetgeen betekent dat de € op dat moment sterker werd). De $-grafiek daarentegen en de daaraan gekoppelde Renminbi daalden sterk in de figuur hetgeen betekent dat deze twee valuta juist sterker werden ten opzicht van de € (men moest er dus meer €’s voor betalen). Er trad dus een vlucht naar $’s op. Dat is al lang zo en wordt verklaard uit het feit dat ten tijde van financiële crises beleggers uit niet-$ beleggingen stappen en terug naar hun eigen valuta-eenheid keren waarbij de $-gebaseerde beleggers nog altijd in de overgrote meerderheid zijn. En hierbij moet niet alleen gedacht worden aan Amerikaanse beleggers, maar ook aan vrijwel elke belegger die vanuit grondstoffenlanden zijn of haar vermogen heeft opgebouwd, waartoe de olierijke Arabische landen maar ook Rusland behoren.

De lange termijn $-trend

Een analyse van de BRIC-valuta kan daarmee nooit los gezien worden van de lange termijn €-$-verhouding. En die is niet perse gunstig voor de $-belegger (zie onze analyse van 16 september 2011 “De Technische Positie van de Dollar”). Want wanneer men naar maandgrafieken van de Amerikaanse $ kijkt, dan moet worden geconstateerd dat per saldo de $ een zwakke valuta is ten opzichte van de €. De Amerikanen financieren al jaren een deel van hun economische problemen door $’s bij te drukken. Terwijl de Europeanen streven naar een sterke valuta met een lage inflatie en dus juist tegen monetaire financiering (het bijdrukken van geld) zijn. Door de jaren heen moet u dus rekening houden met een gestaag sterker wordende €.

Conclusie

Afgaande op de grafiek in figuur 1 dient de belegger op lange termijn rekening te houden met een geleidelijk aan zwakker wordende Rupee, een geleidelijk aan zwakker wordende Roebel, een geleidelijk aan sterker wordende Reaal (en dat wordt zeker ook ondersteund door de enorme oliereserves van het land) en een Renminbi die voorlopig keurig in lijn met de $ blijft en dus langzaam zwakker zal worden ten opzichte van de €.

Beleggen in de Reaal is daarmee het enige aantrekkelijke alternatief dat dan bovendien ook nog eens goed getimed moet worden gezien de volatiliteit die aan deze munt is gekoppeld.

Het gemiddelde van deze vier (de BRIC-lening die wij nog gaan behandelen gaat uit van een gelijke weging voor elk van de vier besproken valuta) zou dus op langere termijn geleidelijk aan zwakker moeten worden ten opzichte van de €, want drie van de vier (te weten de Renminbi, de Roebel en de Rupee) lijken in €’s goedkoper te worden. Het speculatieve element in deze conclusie is natuurlijk de Renminbi. Zodra deze vrij inwisselbaar wordt gemaakt zal het lange termijn beeld dramatisch kunnen veranderen.

In ons volgende artikel zullen wij ingaan op de hierboven genoemde lening en daarmee op welke wijze in deze valuta belegd kan worden.

Gijsbrecht K. van Dommelen
Vladeracken BV
www.vladeracken.nl

Disclaimer

De auteur is verantwoordelijk voor het beleggingsbeleid van Vladeracken BV, een vermogensbeheerder met vergunning van de AFM. Dit stuk is geen beleggingsadvies. Wie in de hier besproken effecten belegt of wenst te beleggen doet dat voor eigen rekening en risico. In dit kader wijzen de auteur en Vladeracken BV alle verantwoordelijkheid voor de inhoud van dit stuk van de hand. De besproken effecten zijn niet risicoloos.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.