Disclaimer

Heraclitus Media besteedt de grootst mogelijke zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de gegevens op haar website https://www.dekritischebelegger.nl. Onjuistheden en onvolledigheden kunnen echter voorkomen. Heraclitus Media is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie, noch voor schade die het gevolg is van problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via het internet, zoals storingen of onderbrekingen van of fouten of vertraging in het verstrekken van informatie of diensten door Heraclitus Media of door u aan Heraclitus Media middels een website van Heraclitus Media of anderszins langs elektronische weg. Tevens aanvaarden Heraclitus Media en haar columnisten, schrijvers en analisten geen aansprakelijkheid voor eventuele schade die geleden wordt als gevolg van het gebruik van gegevens, suggesties of ideeën verstrekt door of namens Heraclitus Media via haar websites. Heraclitus Media aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van websites waarnaar of waarvan met een hyperlink of anderszins wordt verwezen.

Indien informatie die op de website is opgenomen ook schriftelijk wordt verstrekt, zal in geval van tekstverschillen de schriftelijke versie bepalend zijn. Heraclitus Media garandeert niet dat aan haar toegezonden e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gevolgen van het niet of te laat ontvangen of verwerken daarvan.

INTELLECTUELE EIGENDOMSVERKLARING

De informatie, tekst, afbeeldingen, foto’s en illustraties op de websites https://www.dekritischebelegger.nl en de door Heraclitus Media uitgegeven e-mail berichten, alsmede de vormgeving daarvan (‘de gegevens’), waarin substantieel is geïnvesteerd, zijn beschermd onder de Auteurswet, de Databankwet en andere toepasselijke wetgeving. Behoudens wettelijke uitzonderingen mag niets daarvan worden verveelvoudigd (waaronder ‘framing’ mede wordt begrepen), aan derden ter beschikking gesteld of openbaar gemaakt zonder voorafgaande toestemming van Heraclitus Media. Het opvragen en bekijken van de gegevens en het maken van prints voor eigen individueel gebruik is toegestaan binnen de in de toepasselijke wetgeving aangegeven grenzen. De woord- en beeldmerken op deze website zijn van Heraclitus Media en haar licentiegevers/adverteerders. Het is niet toegestaan een of meer van deze merken en logo’s op de eigen site te zetten of anderszins te gebruiken zonder voorafgaande toestemming van Heraclitus Media of de desbetreffende licentiegever/adverteerder.

Beleggingsadviezen, inclusief de daaruit voortvloeiende conclusies, zijn gebaseerd op gegevens die zijn ontleend aan betrouwbaar te achten bronnen en publiekelijk bekende informatie. Indien er geen zekerheid bestaat over de gebruikte bronnen zal hier expliciet melding van worden gemaakt.

De beleggingsadviezen dienen niet te worden opgevat als een aanbod om waardepapieren te verkopen, noch als een uitnodiging tot aankoop ervan. De adviezen zijn generiek van aard en houden derhalve geen rekening met uw specifieke beleggersprofiel. U mag de adviezen dan ook niet aanmerken als een persoonlijk advies: u dient uw eigen beleggingsadviseur te raadplegen teneinde te overleggen of het effect dat in het betreffende beleggingsadvies aan bod komt, voor u een passende investering is en of het beleggingsadvies in overeenstemming is met uw beleggersprofiel.

De opsteller en de auteurs van deze site verklaren dat hun beloning niet direct of indirect is gerelateerd aan de opgestelde beleggingsadviezen.

Beleggen brengt risico’s met zich mee. De waarde van uw belegging kan fluctueren. De in het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Het feit dat een link wordt gecreëerd naar een website van een derde of dat wordt toegelaten dat een website van een derde een link bevat naar deze site betekent niet de producten of diensten die worden aangeboden op die website van een derde goedkeurt of aanbeveelt.